محصولات نزاز

محصولات

سماور
سماور
سماور

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور
سماور
سماور

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور
سماور
سماور

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور
سماور
سماور

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور نزاز
سماور نزاز
سماور سه کاره
سماور سه کاره

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور
سماور
سماور سه کاره
سماور سه کاره

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور سه کاره
سماور سه کاره
سماور سه کاره
سماور سه کاره

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

سماور سه کاره
سماور سه کاره
سماور سه کاره
سماور سه کاره

سماور « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2403

کتری « نزاز» | کد 2403 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2100

کتری « نزاز» | کد 2100 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2200

کتری « نزاز» | کد 2200 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2400

کتری « نزاز» | کد 2400 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2401

کتری « نزاز» | کد 2401 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2405

کتری « نزاز» | کد 2405 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2407

کتری « نزاز» | کد 2407 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2408
کد محصول : 2408

کتری « نزاز» | کد 2408 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2409

کتری « نزاز» | کد 2409 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2600

کتری « نزاز» | کد 2600 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2700

کتری « نزاز» | کد 2700 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2800

کتری « نزاز» | کد 2800 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 2900

کتری « نزاز» | کد 2900 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3010

کتری « نزاز» | کد 3010 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3029

کتری « نزاز» | کد 3029 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3036

کتری « نزاز» | کد 3036 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3041

کتری « نزاز» | کد 3041 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3042

کتری « نزاز» | کد 3042 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3043

کتری « نزاز» | کد 3043 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3044

کتری « نزاز» | کد 3044  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3045

کتری « نزاز» | کد 3045 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4019

کتری « نزاز» | کد 4019 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4032
کد محصول : 4032

کتری « نزاز» | کد 4032 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3046
کد محصول : 3046

کتری « نزاز» | کد 4046  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4028
کد محصول : 4028

کتری « نزاز» | کد 4028  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4023
کد محصول : 4023

کتری « نزاز» | کد 4023  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3015

کتری « نزاز» | کد 3015  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 3035
کد محصول : 3035

کتری قوری « نزاز» | کد 3035  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4039
کد محصول : 4039

کتری « نزاز» | کد 4039  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4038
کد محصول : 4038

کتری « نزاز» | کد 4038  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4035

کتری « نزاز» | کد 4035  ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

قوری استیل
قوری استیل
کد محصول : 4040
کد محصول : 4040

کتری استیل « نزاز» | کد 4040 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 1800

کتری « نزاز» | کد 1800 ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند .

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4020

سماور نزاز قوری چینی با کد 3004 ؛ سماور های « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند

کتری شیردار نزاز
کتری شیردار نزاز
کد محصول : 3004

سماور نزاز قوری چینی با کد 3004 ؛ سماور های « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه تولید میشوند

کتری قوری نزاز
کتری قوری نزاز
کد محصول : 4030

 کتری قوری نزاز قوری چینی با کد 4030 ؛ کتری های روگازی « نزاز» ، ساخته شده از ورق استیل 18:8 با نیکل 304 و با بدنه ی یک تکه

نزاز ، با این شرکت تولیدی بیشتر آشنا شوید .کتریقوریسماور

درباره نزاز

درباره ما

سلامت شما
قابلیت جذب املاح و رسوبات
کتری های روگازی این شرکت تولیدی با قابلیت جذب همه املاح و رسوبات آب به صورت گچاب ازبروز بیماری های کلیوی ، سنگ کلیه و مثانه و غثره جلوگیری می کند . درصورتی که در چای سازها املاح آب گرفته نمی شود
بدنه یک تکه
کتری های یک تکه نزاز
بدنه کتری این شرکت به صورت یک تکه بوده و همین امر باعث می شود کتری های « نزاز» ، بدون آب هرگز نسوزد و سوراخ نشود. ولی در مشابه خارجی به علت دوتکه بودن بدنه کتری با یکبار بی آب شدن سوراخ می شوند
تولید ملی
تولید کننده داخلی
نزاز تولید کننده اجناس با کیفیت ایرانی با قیمت کم تر نسبت به مشابه خارجی ، ساخت کالایی با دوام و در حد مردم شریف ایران زمین است
کتری و سماور نزاز

کسب و کار
شرکت تولیدی نزاز

شرکت تولیدی نزاز

این شرکت مفتخر است که توانسته در وجود مشکلات مختلف اقتصادی و تحریم در کشور عزیزمان ایران با تولید جنس داخلی حامی اقتصاد کشور و تامین کننده نیاز مصرف کننده داخلی باشد . بیشتر

این شرکت مفتخر است که توانسته در وجود مشکلات مختلف اقتصادی و تحریم در کشور عزیزمان ایران با تولید جنس داخلی حامی اقتصاد کشور و تامین کننده نیاز مصرف کننده داخلی باشد .

براي ديدن محصولات بیشتر كليك كنيد .

با ما آشنا شوید

با ما آشنا شوید

0
تعداد کارکنان مشغول
ایجاد اشتغال
0
تعداد مشتریان
مشتریان شرکت نزاز
0
انواع محصولات
انواع کتری قوری و سماور
0
سال تاسیس
شروع به کار نزاز

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان